Regulamin Stowarzyszenia

                                            REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę  ICDefibrylatorzy stowarzyszenie na rzecz osób ze wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi, jest organizacją zrzeszającą pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, głównie z zaburzeniami rytmu serca, mającymi wszczepione urządzenia kardiowertery-defibrylatory, stymulatory, oraz osoby zainteresowane  tematyką kardiologiczną i działającą na rzecz pacjentów z chorobami układu  sercowo-naczyniowego, ich rodzin i środowiska pacjentów.                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy ICDEFIBRYLATORZY
 1. W dalszych postanowieniach zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

5. Przedstawicielami Stowarzyszenia są niżej wymienieni

 • Karolina Piotrowska
 • Marta Kamińska
 • Paweł Gutowski

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, zbiórek publicznych, spadków                                                                                                                      
 3. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej chorych kardiologicznych;
  1. inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
  1. działanie na rzecz promocji zdrowia;
  1. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i chorych kardiologicznych wobec władz państwowych i samorządowych;
  1. wspieranie rozwoju edukacji kardiologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa;

        6.    wspieranie prowadzenia badań, oraz prac rozwojowych w zakresie kardiologii;

        7.    udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej pacjentom kardiologicznym

       8.    działanie na rzecz integracji środowiska pacjentów kardiologicznych;

               9.    działanie rzecz osób niepełnosprawnych;

8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

             1. prowadzenie zajęć rozwojowych i edukacyjnych adresowanych do pacjentów z chorobami układu  sercowo-naczyniowego;

             2. tworzenie i realizację programów profilaktycznych skierowanych do pacjentów z chorobami układu  sercowo-naczyniowego;

             3. organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych, konkursów, festynów, spotkań i paneli dyskusyjnych;

             4. organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji popularno -naukowych;

             5. inicjowanie i wspieranie obchodów Światowego Dnia Serca;

             6. organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących schorzeń kardiologicznych;

                  7. wydawanie książek i czasopism dotyczących kardiologii;

            8. prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych;

            9. działalność wydawnicza.

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

11. Członek ma prawo:

1.wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczyć w zebraniach, sympozjach, konferencjach i innych formach działalności  Stowarzyszenia;
3. składać wnioski, opinie i postulaty we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia;
4. uzyskiwać od władz Stowarzyszenia informacje na temat działalności Stowarzyszenia,  oraz uzasadnienia podejmowanych decyzji.

     12. Członek obowiązany jest do:

1.  brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
2. przestrzegania postanowień regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek;
4. dbania o majątek i dobre imię Stowarzyszenia;
5. przyczyniania się do rozwoju i propagowania celów Stowarzyszenia

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego o pozbawieniu członka Stowarzyszenia praw publicznych;
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd:

a) z powodu rażącego lub powtarzającego się naruszenia statutu lub uchwał, bądź też ze względu na działanie na szkodę Stowarzyszenia,                                                                                                                                      b) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
c) za kwartalne zaleganie z opłatą składki członkowskiej.

4. śmierci członka.

14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

15. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Członkowie
 2. Przedstawiciele

16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

17.1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

     2. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia. 

18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:

 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
 2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
 3. przyjmowanie i odwoływanie członków 
 4. uchwalanie zmian statutu
 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

20. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

22. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
 2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
 3. zwoływanie zebrania członków

23. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

25. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

 1. składek członkowskich
 2. dotacji
 3. darowizn
 4. zbiórek publicznych
 5. spadków, zapisów,
 6. dochodów z majątku stowarzyszenia

26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.